I Algemene verkoopsvoorwaarden
II Beveiligde betaling
III Wettelijke vermeldingen
IV Bescherming van de persoonsgegevens
V Verzenden en retourneren
VI Klantendienst

I Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de contractuele banden in het kader van de online verkoop via de webshop door HILDE DEVOLDER CHOCOLATIER, Sint-Michielsplein 10N te 9000 Gent en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 0825.458.716 enerzijds, hierna “de Verkoper” genoemd, en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden en voor professionele of particuliere doeleinden een bestelling op afstand plaatst via de website http://www.hildedevolderchocolatier.be, hierna “de Klant” genoemd. Afhankelijk van de bijzondere situatie van de Klant (hoedanigheid van consument of niet) kunnen sommige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden al dan niet van toepassing zijn op hem. HILDE DEVOLDER CHOCOLATIER biedt de Klant online producten te koop aan onder de naam “Webshop van HD Ghent – by Hilde Devolder Chocolatier”. De Klant verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn.

Artikel 1 : VOORWERP
De producten worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de website http://www.hildedevolderchocolatier.be. De Klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om op eenvoudig verzoek aanvullende informatie te vragen over de aangeboden producten via het e-mailadres info@hildedevolderchocolatier.be, per telefoon op 00 32 (0)9 269 02 00 en 00 32 (0)495 65 52 81. De aanbieding van de producten is niet bindend voor de Verkoper en vormt derhalve geen aanbod in de burgerrechtelijke zin. De afbeeldingen, schema’s, tekeningen of videofilms waarin de producten getoond worden, vallen buiten het contractuele kader van onderhavige algemene voorwaarden. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die deze afbeeldingen, schema’s, tekeningen of videofilms zouden kunnen bevatten.

Artikel 2 : BESTELLING
De consument beschikt niet over het recht af te zien van zijn aankoop aangezien de producten op de webshop van Hilde Devolder Chocolatier levensmiddelen zijn met een fragiele toestand en korte houdbaarheid. De producten die worden aangeboden via de webshop van Hilde Devolder Chocolatier zijn deze die op de Website voorkomen op de dag waarop de Klant deze raadpleegt, dit onder voorbehoud van beschikbare voorraden. De Klant kan kennis nemen van de verschillende producten die de Verkoper aanbiedt op zijn website http://www.hildedevolderchocolatier.be. De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de website zonder dat hij verplicht is een bestelling te plaatsen.

De producten worden gepresenteerd in een informatiefiche (productnaam, samenstelling, foto en prijs) die zo exact en nauwkeurig mogelijk werd opgesteld om de beschrijving zo getrouw en volledig mogelijk te houden. Aangezien de producten in digitale vorm op het Internet worden aangeboden, bestaat echter steeds de kans dat het beeld dat de Klant hiervan heeft op basis van de foto’s op onze Website enigszins verschilt van de werkelijkheid. De Klant kan vervolgens de gewenste producten selecteren, alsook hun hoeveelheid. De producten worden automatisch toegevoegd aan de winkelmand van de Klant.

Indien de Klant een product op de website wil bestellen kan hij een klanten account aanmaken. Dit kan hij doen bij het uitchecken of door te klikken op “Mijn account”. De Klant moet vervolgens het formulier “Registreren” invullen. Bovendien moet de Klant zijn gebruikersnaam of e-mailadres invoeren en een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord kiezen. De Klant zal dit paswoord later moeten gebruiken om zichzelf te kunnen identificeren op de website. De Klant aanvaardt dat deze tweeledige gebruikersidentificatie een bewijs van zijn identiteit vormt en zijn instemming met onderhavige verkoopsvoorwaarden bevestigt.

De Klant kan op elk ogenblik een overzicht verkrijgen van de door hem geselecteerde producten door te klikken op “Mijn winkelmand”, verder gaan met de selectie van de producten door te klikken op het tabblad “Webwinkel”, eventuele bij de bestelling foutief ingevulde gegevens corrigeren door te klikken op “Winkelmand bijwerken” (correcties zijn evenwel niet meer mogelijk zodra de Klant geklikt heeft op “Doorgaan naar afrekenen”), en de selectie en bestelling van producten voltooien door te klikken op achtereenvolgens “Doorgaan naar afrekenen” en “Ga verder”. Klanten die zich nog niet geïdentificeerd zouden hebben nadat zij geklikt hebben op “Doorgaan naar afrekenen”, moeten zichzelf identificeren aan de hand van het e-mailadres teneinde de gekozen producten te kunnen bestellen. De Klant kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 de door hem gewenste betaalmethode kiezen. De klant bevestigt zijn bestelling zodra hij klikt op “Bestelling plaatsen”: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief gesloten. Eventueel foutief ingevoerde gegevens bij de bestelling kunnen niet meer worden rechtgezet door de Klant. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de Klant per e-mail een bevestiging ontvangt en heeft de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door de Klant tot gevolg. De bevestigingsmail bevat onderstaande gegevens:

 • Overzicht van het/de besteld(e) artikel(en).
 • Totaalbedrag van de bestelling.
 • Totaalbedrag van de leverings- en verwerkingskosten van de bestelling.
 • Gegevens van de Klant.
 • Plaats en datum waarop de bestelling wordt verstuurd (ter informatie).
 • Informatie over de betalingsmodaliteiten.
 • Contactgegevens van de klantendienst van de webshop van Hilde Devolder Chocolatier.

De bestelbon wordt geregistreerd in het IT-register van de Verkoper en wordt beschouwd als het bewijs van de tussen beide partijen ontstane contractuele relatie. Het IT-register van de Verkoper wordt op een betrouwbare en duurzame drager bewaard en bevat de enige authentieke informatie over de beschikbaarheid en de prijzen van de artikelen. De in de automatische registratiesystemen opgenomen informatie vormt het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant wordt verstuurd. De Verkoper is slechts gebonden door de bestelling door de Klant vanaf de datum waarop deze schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd wordt. Vanaf dat ogenblik verbindt de Verkoper zich ertoe de bestelling af te handelen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling onderhevig te maken aan andere voorwaarden, haar op te schorten of te weigeren, in het bijzonder wanneer de bestelling onvolledig is, de meegedeelde gegevens manifeste fouten bevatten, indien eerdere bestellingen niet betaald werden of wegens welke andere reden ook die de Verkoper zelf kan inroepen. De informatie die de Klant heeft meegedeeld bij de plaatsing van zijn bestelling is bindend voor de Klant: de Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij niet in staat is de bestelling te leveren doordat de Klant foutieve contactgegevens meegedeeld heeft. Bestellingen zijn slechts definitief zodra de Klant de overeengekomen betaling heeft uitgevoerd.

Artikel 3 : BESCHIKBAARHEID
Indien na de bevestiging van een bestelling zou blijken dat de bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis gesteld.

Artikel 4 : PRIJZEN
De prijzen van de verschillende producten worden uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief taksen en heffingen. De prijzen worden beschouwd als nettoprijzen en zijn exclusief portokosten. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De producten worden evenwel gefactureerd in euro’s op basis van de op het ogenblik van de registratie van de bestelling geldende prijzen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. De plaatsing van de bestelling impliceert de aanvaarding van de voor het gekozen product vermelde prijs. De eventuele portokosten worden apart vermeld bij het plaatsen van uw bestelling en moeten eveneens voldaan worden op het ogenblik van de bestelling. De bevestigingsmail van de bestelling bevat een totaalbedrag: dit is de definitieve prijs en omvat alle taksen, heffingen en kosten.

Artikel 5 : DOUANERECHTEN
Bestellingen die via de website geplaatst en buiten België geleverd worden, kunnen in het land van bestemming onderhevig zijn aan eventuele taksen en douanerechten. Deze eventuele douanerechten en taksen geheven op de levering van een artikel zijn volledig ten laste van de Klant en vallen onder diens verantwoordelijkheid. De Verkoper is niet verplicht na te gaan of er douanerechten en taksen geheven worden en hoeft de Klant hiervan niet in kennis te stellen. De Verkoper raadt de Klant aan hierover zelf inlichtingen in te winnen bij de bevoegde autoriteiten van zijn land.

Artikel 6 : BETALINGSMODALITEITEN
De website van de webshop van Hilde Devolder Chocolatier is onderworpen aan de Belgische wetgeving en alle op de website aangeboden producten worden vanuit België verstuurd. De facturen worden opgesteld in euro’s en zijn onderhevig aan de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), die 6% bedraagt voor de producten en 6% voor de transportkosten.
De Verkoper aanvaardt de volgende betalingsmogelijkheden: (PAYPAL: momenteel nog niet van toepassing)  en bankoverschrijving. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de betaling van de prijs. De bestelling wordt pas verder afgehandeld zodra zij gevalideerd is, ongeacht de gekozen betaalmethode. Elke bestelling wordt geregistreerd, maar niet verder afgehandeld, zolang zij niet gevalideerd is. Een bestelling wordt gevalideerd zodra het organisme voor controle en verificatie van betalingen de toestemming tot het in debet brengen van het bedrag verstuurd heeft. Op dat ogenblik verstuurt de Verkoper een bevestigingsmail naar de Klant en wordt het bedrag in debet gebracht bij de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor de afhandeling van de bestelling op te schorten indien de geaccrediteerde organismen de toestemming tot betaling niet verlenen of ingeval van niet-betaling. In dat geval kan de Verkoper de verkoop als ongedaan beschouwen. De Verkoper garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens. Deze worden beveiligd door de SSL-standaard die automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens de betaling per bankkaart en alle uitgewisselde gegevens codeert teneinde hun vertrouwelijkheid te garanderen.

Artikel 7 : BEWIJS VAN DE TRANSACTIE
Over het algemeen aanvaarden beide partijen elektronische bewijsmiddelen om het bestaan van hun contractuele relatie aan te tonen (e-mail, back-up…). De partijen komen overeen dat de door de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs vormen van de transacties die de Klant via de website voltrokken heeft. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties. De bestelbonnen en facturen worden op een betrouwbare en duurzame drager gearchiveerd en kunnen als bewijs worden voorgelegd.

Artikel 8 : UITVOERINGSMODALITEITEN
De bestellingen worden verwerkt van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen. De bestellingen worden verstuurd vanuit België binnen een termijn van 1 tot 15 werkdagen, te rekenen vanaf de betaling van de bestelling, behalve ingeval van overmacht. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de te late levering en/of het ontbreken van levering wegens overmacht, of wegens gebeurtenissen die buiten zijn controle vallen en de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk onmogelijk of aanzienlijk duurder zouden maken, of ingeval van te late levering en/of het ontbreken van levering door derden, zoals leveranciers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt. De volgende situaties worden beschouwd als overmacht en ontslaan de Verkoper van zijn verplichting tot levering: oorlog, volksopstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van de Verkoper om bevoorraad te worden. De Verkoper dient de Koper ten gepaste tijde in kennis te stellen wanneer één van de voormelde situaties zich voordoet. In elk geval kan de tijdige levering van de producten slechts plaatsvinden indien de Klant op de hoogte is van zijn verplichtingen ten opzichte van de Verkoper. De termijnen worden bovendien louter ter informatie en te goeder trouw vermeld op de bestelling of het overzicht hiervan. De termijnen op zich vormen derhalve geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en de Verkoper kan niet verplicht worden tot de betaling van een schadeloosstelling van welke aard ook of verwijlintresten indien hij zijn verplichtingen laattijdig uitvoert. De Klant kan eveneens de vastgestelde datum wijzigen indien hij de in de bevestigingsmail vermelde voorwaarden vervult. Hij kan deze datum wijzigen via de website http://www.hildedevolderchocolatier.be of door contact op te nemen met de klantendienst op het adres info@hildedevolderchocolatier.be. De bijkomende kosten en/of wijzigingen van de kosten die het gevolg zijn van deze datumwijziging, zijn ten laste van de klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, aangestelden of agenten die onder zijn verantwoordelijkheid werken, evenwel met inachtneming van de wettelijke bepalingen en regelgeving inzake erkenning en accreditatie. De via de website http://www.hildedevolderchocolatier.be aangekochte producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft meegedeeld. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten die de Klant tijdens het plaatsen van de bestelling gemaakt zou hebben. De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst ingeval van overmacht, verstoringen van de openbare orde, gedeeltelijke of volledige stakingen van onder andere het openbaar vervoer en de vervoersdiensten. Een gedetailleerde factuur wordt voor de bestelling op naam van de Klant opgesteld en bij de bestelling gevoegd. Retourzendingen van de producten worden uitsluitend om kwaliteitsredenen aanvaard. In dit geval vragen wij u een e-mail te versturen naar de klantendienst op het adres info@hildedevolderchocolatier.be. Bij deze mail dienen foto’s van het product en de verpakking te worden gevoegd. Retourzendingen zijn slechts gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling mogelijk.

Artikel 9 : AFWEZIGHEID VAN HET RECHT OP HERROEPING
Overeenkomstig artikel VI.53 van de wet van 21 december 2013 en artikel 47 § 4 6° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming is het recht op herroeping uitgesloten voor contracten die op afstand worden gesloten via de website http://www.hildedevolderchocolatier.be.

Artikel 10 : BESCHIKBAARHEID
De producten worden aangeboden voor zover deze beschikbaar zijn. Indien bepaalde producten na de plaatsing van een bestelling niet beschikbaar zouden blijken, stelt de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail in kennis. De Klant kan in dat geval vragen zijn bestelling te annuleren. Uiterlijk dertig dagen na de annulering ontvangt de Klant het door hem betaalde bedrag op zijn bankrekening.

Artikel 11 : INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op onze website vallen onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. De volledige of gedeeltelijke reproductie hiervan zonder de instemming van de Verkoper is strikt verboden. Behoudens uitdrukkelijke vermelding houdt de bestelling geen overdracht of concessie van intellectuele rechten in.

Artikel 12 : AANSPRAKELIJKHEID
De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij zijn prestaties overeenkomstig de bepalingen van deze wetgeving heeft uitgevoerd.
De Verkoper kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld door de Klant voor eigen bedrog of wegens de zware fout van hemzelf of van zijn aangestelden of gevolmachtigden. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle indirecte schade die uit het voorgaande kan voortkomen, exploitatieverlies, winstverlies, verlies van kansen, productieverlies, activiteitenverlies, verlies van klanten, aantasting van de reputatie, schaden of onkosten die zich zouden kunnen aandienen. Deze opsomming is niet uitputtend.
Alle klachten moeten onmiddellijk en schriftelijk per e-mail verstuurd worden naar info@hildedevolderchocolatier.be of per aangetekende zending gericht aan de Verkoper, wiens adres vermeld wordt in artikel 1 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Indien binnen de dertig dagen volgend op de ontvangst van de klacht zou blijken dat de Verkoper zijn verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, zal deze op eigen kosten een nieuwe levering doen van de producten die het voorwerp van de klacht uitmaken.

Artikel 13 : OVERDRACHT VAN EIGENDOM
De webshop van Hilde Devolder Chocolatier behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten totdat de sommen die de Klant in het kader van zijn bestelling verschuldigd is ten volle geïnd zijn. De eigendomsoverdracht van een door de Klant aangekocht goed aan een derde persoon valt buiten het toepassingsgebied van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Enkel de oorspronkelijke Klant kan zich desgevallend beroepen op de bepalingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 14 : BESCHERMING VAN DE PRIVACY
Het doorgeven van naamgegevens die aangevraagd worden in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is voor de afhandeling en de levering van bestellingen, alsook voor het opstellen van facturen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Bij het ontbreken van deze informatie wordt de bestelling automatisch verworpen.
De Verkoper verbindt zich ertoe de door zijn Klanten meegedeelde informatie niet aan derden vrij te geven. Deze informatie zal uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden, d.w.z. teneinde het beheer van de bestellingen, de facturatie, de dienstverlening, de solvabiliteit, de marketing of persoonlijke publiciteit te verzorgen. Deze opsomming is niet uitputtend.
Deze informatie kan evenwel worden meegedeeld aan de organismen die contractuele banden hebben met de Verkoper voor commerciële prospectiedoeleinden. Indien zij zulks wensen, kunnen bezoekers van de website op verzoek en kosteloos vragen dat hun persoonsgegevens niet behandeld worden voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden. De Verkoper verbindt zich ertoe de beginselen na te leven van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Klanten die op de website van de Verkoper producten besteld hebben, kunnen op elk ogenblik vragen de door de Verkoper geregistreerde persoonlijke gegevens te raadplegen, corrigeren of te laten verwijderen. Zij kunnen zulks doen door een e-mail te versturen naar info@hildedevolderchocolatier.be of door een brief te versturen naar het in artikel 1 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vermelde adres.

Artikel 15 : TEGENWERPELIJKHEID VAN ONDERHAVIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Alle door de Klant geplaatste bestellingen en door de Verkoper uitgevoerde leveringen impliceren de volledige en onvoorwaardelijke naleving door de Klant van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, en zulks met uitzondering van alle andere documenten, zoals de eigen algemene verkoopsvoorwaarden van de Klant, prospectussen, catalogussen enz. Deze laatste hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op hun commerciële relatie. Uitzonderingen zijn enkel toegestaan indien deze uitdrukkelijk tussen beide partijen worden overeengekomen. De uitdrukkelijke uitzondering op één van de algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden houdt geen afstand van de toepassing in van de overige algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden.
De nietigverklaring of niet-toepasselijkheidsverklaring van één van de bepalingen van de algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden laat de overige algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden onverlet. Deze laatste blijven in dat geval volledig geldig en van toepassing. Het feit dat de Klant de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, stelt hem generlei vrij van hun toepassing. De bestelling van een op de website aangeboden product houdt de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding in van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Voor deze aanvaarding is een schriftelijke handtekening van de Klant bovendien niet vereist. De validering van de bestelbon door de Verkoper vormt een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een schriftelijke handtekening en het bewijs vormt van de integrale bestelling en de opeisbaarheid van de in het kader van de uitvoering van voormelde bestelling verschuldigde sommen. De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder dat hij de Klant hiervan persoonlijk in kennis moet stellen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enigerlei schadeloosstelling. De Klant moet derhalve op gezette tijdstippen de algemene verkoopsvoorwaarden controleren teneinde na te gaan of deze gewijzigd zijn. De Klant kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden opslaan of afdrukken op voorwaarde dat hij deze niet wijzigt.

Artikel 16 : TOEPASSELIJK RECHT – GESCHIL
De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Eventuele klachten moeten op voorhand geregistreerd worden door onze klantendienst op het e-mailadres info@hildedevolderchocolatier.be. De Klant dient zich in eerste instantie tot de Verkoper te wenden om een minnelijke oplossing voor het geschil te verkrijgen. Indien het geschil blijft bestaan, zal het beslecht worden overeenkomstig de Belgische wetgeving door de rechtbanken van het arrondissement Gent die, in principe en behoudens een andersluidende wettelijke bepaling, hiervoor als enige bevoegd zijn.

Artikel 17 : VERPAKKING – OPSLAG VAN PRODUCTEN – EXTREME TEMPERATUREN
De bestelling wordt met de grootste zorg verpakt. De speciale verpakking beschermt de producten op een doeltreffende manier, zodat de Klant de bestelling in onberispelijke staat ontvangt. De producten worden opgeslagen bij optimale temperatuur en vochtigheid. Doordat de temperatuur tussen verschillende landen sterk kan uiteenlopen, verzendt de Verkoper van vrijdag tot en met zondag geen bestellingen. Op die manier wordt het pakket niet opgeslagen op locaties zonder klimaatregeling. De Verkoper behoudt de mogelijkheid om de verzending enkele dagen uit te stellen bij grote hitte. Voor bijkomende inlichtingen kan de Klant steeds mailen naar info@hildedevolderchocolatier.be of telefonisch contact opnemen op het nummer +32 (0)9 269 02 00 of +32 (0)495 65 52 81.

Laatste versie: 29-04-2018

II Beveiligde Betaling

Onderhavige informatie in verband met de beveiligde betaling beheersen de contractuele banden in het kader van de online verkoop via de webshop door HILDE DEVOLDER CHOCOLATIER, Sint-Michielsplein 10N te 9000 Gent en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 0825.458.716 enerzijds, hierna “de Verkoper” genoemd, en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden en voor professionele of particuliere doeleinden een bestelling op afstand plaatst via de website http://www.hildedevolderchocolatier.be, hierna “de Klant” genoemd. Afhankelijk van de bijzondere situatie van de Klant (hoedanigheid van consument of niet) kunnen sommige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden al dan niet van toepassing zijn op hem. HILDE DEVOLDER CHOCOLATIER biedt de Klant online producten te koop aan onder de naam “Webshop van HD Ghent – by Hilde Devolder Chocolatier”. De Klant verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn.

Artikel 1 : BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Bestellingen kunnen op twee manieren worden betaald:
Onlinebetaling : via PayPal (momenteel nog niet van toepassing)
Offlinebetaling : Europese overschrijving

 • IBAN: BE40 5230 8075 1363
 • BIC: TRIOBEBB

Zodra de Verkoper de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling verwerkt en ontvangt de Klant een bevestiging per e-mail. Ontvangt de Verkoper de betaling niet binnen de tien werkdagen, dan zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. Indien de Klant dat wenst, kan de Klant op de site uiteraard een nieuwe bestelling plaatsen.

Artikel 2 : BEVEILIGDE BETALING (momenteel nog niet van toepassing)
Voor een optimale gebruiksvriendelijkheid en een maximale veiligheid heeft de Verkoper ervoor gekozen gebruik te maken van PAYPAL. Deze beveiligde internetbetaalsystemen garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens van de Klant.
Betaalplatform PAYPAL biedt in Europa de beste technologieën om de bankgegevens van de Klant te beschermen. De Verkoper krijgt de persoonlijke en bancaire gegevens nooit te zien, aangezien de banktransacties rechtstreeks verwerkt worden door PAYPAL. Alle data in verband met persoonlijke gegevens en betaalmogelijkheden worden beveiligd door middel van een versleutelingsprocedure (SSL-modus). De betaalgegevens worden nooit opgeslagen op www.hildedevolderchocolatier.be en worden op een beveiligde manier doorgestuurd naar onze betaalpartners. De Klant kan zelf nagaan of de persoonlijke gegevens die worden verstuurd bij het bestelproces en de betaalinterface daadwerkelijk beveiligd zijn door de volgende twee punten te controleren (en dit geldt voor alle commerciële websites met beveiligde betalingen): het adres van de website begint met https://… . Rechts bovenaan in de browser van de Klant ziet de Klant een ‘hangslotpictogram’.

Laatste versie: 29-04-2018

III Wettelijke vermeldingen

Artikel 1 : UITGEVER
De Website HD Ghent – by Hilde Devolder Chocolatier (hierna de “Website”) wordt uitgegeven door “Hilde Devolder Chocolatier” (hierna “Hilde Devolder Chocolatier”).
De éénmanszaak en de handelsbenaming zijn eigendom van en worden voor commerciële doeleinden gebruikt door mevrouw Hilde DEVOLDER, met de volgende persoonsgegevens :
Adres : Sint-Michielsplein 10N – 9000 GENT (BELGIË)
E-mail : info@hildedevolderchocolatier.be
Telefoon : 00 32 (0)9 269 02 00 en 00 32 (0)495 65 52 81
Intracommunautair btw-nummer : BE 0825.458.716
Ondernemingsnummer : 0825 458 716
Bank : Triodos Bank, Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv (Nederland)
IBAN : BE40 5230 8075 1363
BIC SWIFT : TRIOBEBB

Verantwoordelijke voor de publicatie : Hilde Devolder, Zaakvoerster
Credits :
Webhost : One.com
=> voor de foto’s : Hilde Devolder
=> voor het webdesign : Hilde Devolder
=> voor de technische realisatie van de website : Red Cherry

Door gebruik te maken van deze Website erkent de bezoeker, d.w.z. de internetgebruiker, dat hij/zij kennis heeft kunnen nemen van de gebruiksvoorwaarden. De toegang tot en het gebruik van deze Website maken onderhavige gebruiksvoorwaarden van rechtswege van toepassing. Hilde Devolder Chocolatier zal er naar beste vermogen voor zorgen dat de via deze Website verspreide informatie correct en actueel is. Hilde Devolder Chocolatier behoudt zich het recht voor de inhoud ervan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Hilde Devolder Chocolatier kan de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op deze Website gepubliceerde informatie evenwel niet garanderen. Hilde Devolder Chocolatier aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor:
eventuele onderbrekingen van de Website;
eventuele bugs;
eventuele schade ingevolge de ongeoorloofde wijziging van de op deze Website gepubliceerde informatie door derden;
en meer in het algemeen alle eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht haar oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die ontstaat naar aanleiding van het bezoek aan de Website of de onmogelijkheid hiertoe, alsook naar aanleiding van het gebruik van de Website en/of de credits met betrekking tot informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van de Website. In het bijzonder aanvaardt Hilde Devolder Chocolatier geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die veroorzaakt kan worden aan de informatica-uitrusting van de internetgebruiker ten gevolge van zijn toegang tot deze Website, alsook het gebruik of het downloaden van elementen die hierop voorkomen (gegevens, tekst, afbeeldingen, films of geluid, enz.).

Artikel 2 : BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonsgegevens (zoals uw naam, voornaam en e-mailadres) die u via deze Website verstrekt, worden opgeslagen in de bestanden van Hilde Devolder Chocolatier, Sint-Michielsplein 10N, 9000 Gent, België. Uw gegevens zullen door Hilde Devolder Chocolatier worden verwerkt in het kader van het beheer van onze diensten, voor marktstudies en voor de lancering van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over onze producten en diensten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons daarvan op de hoogte brengen per e-mail op het adres info@hildedevolderchocolatier.be of bij gewone brief : “HD Ghent – by Hilde Devolder Chocolatier” Burgstraat 43, 9000 Gent, België. U hebt het recht om uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Hilde Devolder Chocolatier te raadplegen, aan te passen of te verwijderen. Uw e-mailadres zal slechts gebruikt worden voor informatieverstrekking over onze producten, diensten en promoties indien u zich hier expliciet mee akkoord heeft verklaard, hetgeen gebeurt zodra u deze voorwaarden aanvaardt en ons uw gegevens doorstuurt. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van het “HD Ghent – by Hilde Devolder Chocolatier” -merk. Indien u het voorgaande niet wenst, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen per e-mail of gewone brief. Hilde Devolder Chocolatier zal uw gegevens daarnaast ook niet doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Hilde Devolder Chocolatier zal uw gegevens niet langer bewaren dan voorgeschreven door de wet en in geen enkel geval langer dan nodig voor de voormelde doeleinden. Hilde Devolder Chocolatier zal alle redelijke maatregelen treffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal, verlies, gebruik of ongeoorloofde toegang door derden.

Artikel 3 : COOKIES
Deze Website maakt gebruikt van cookies. Dat zijn kleine bestanden die naar de harde schijf van uw computer worden verstuurd door de server waarop de Website gehost wordt wanneer u de Website bezoekt. Door de code van de cookie kan uw computer tijdens een later bezoek herkend worden en kan de navigatie op de Website sneller verlopen. In deze cookies wordt uw taalvoorkeur opgeslagen, zodat de Website bij een volgend bezoek automatisch in de door u gekozen taal verschijnt. Cookies bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens. Bijgevolg kan niemand geïdentificeerd worden door deze cookies. Indien u dat wenst, kunt u uw browser zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Indien u de parameters van uw browser niet wijzigt en onze Website blijft gebruiken na kennisname van de infobanner over cookies, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de registratie van cookies op uw toestel. U kan zelf beslissen of cookies al dan niet bewaard mogen worden. Echter, het uitschakelen van cookies door het wijzigen van de instellingen van uw browser kan tot gevolg hebben dat onze Website en zijn onderdelen niet op dezelfde wijze werken of niet dezelfde gepersonaliseerde ervaring bieden. Indien u al uw cookies uitschakelt, moet u uw voorkeuren op onze Website bijwerken. Indien u een ander toestel, gebruikersprofiel of browser gebruikt, moet u uw voorkeuren opnieuw meedelen. Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu. Hilde Devolder Chocolatier slaat informatie op over de verbinding die u instelt met onze Website en over de software die u hiervoor gebruikt. Deze informatie betreft met name uw IP-adres, het tijdstip van het bezoek, het type browser dat u gebruikt en de bezochte pagina’s. Deze gegevens worden een jaar lang bewaard. Ze worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van onze Website en onze dienstverlening te verbeteren op basis van een analyse van uw gebruik. Hilde Devolder Chocolatier kan deze gegevens doorgeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties indien zij hierom verzoeken of in het kader van de verplichting om alle illegale content te melden aan de procureur des Konings. Desgevallend kunnen de gerechtelijke autoriteiten u identificeren op basis van uw IP-adres via uw internetprovider.

Artikel 4 : HYPERLINKS
De Website bevat hyperlinks naar andere websites. Hilde Devolder Chocolatier is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud van deze andere websites, noch voor artikelen die daarop staan of die men via deze websites kan verkrijgen. Het bestaan van (een) hyperlink(s) naar andere websites of verwijzingen naar informatie, producten of diensten van derden, heeft onder geen beding tot gevolg dat Hilde Devolder Chocolatier deze websites of het materiaal daarop goedkeurt. Opmerkingen of vragen die betrekking hebben op andere websites, moeten naar de verantwoordelijke van die websites verstuurd worden. Hilde Devolder Chocolatier herinnert eraan dat voor het creëren van hyperlinks naar de Homepage of andere pagina’s van deze Website het uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van Hilde Devolder Chocolatier vereist is.

Artikel 5 : EIGENDOMSRECHT VAN HILDE DEVOLDER CHOCOLATIER
De Website en de in het kader van de Website gebruikte software kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt op grond van intellectuele eigendomsrechten of andere wetgeving. Behoudens andersluidende bepaling, behoort het intellectuele eigendomsrecht op de documenten die voorkomen op de Website en in alle voor deze Website gecreëerde elementen exclusief toe aan Hilde Devolder Chocolatier. Hilde Devolder Chocolatier kent derhalve geen enkele licentie of andere rechten toe. De gebruiker geniet uitsluitend het recht om de Website te raadplegen. De reproductie van op de Website gepubliceerde documenten is enkel toegestaan voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk en particulier gebruik. De reproductie en/of het gebruik van voor andere doeleinden gemaakte kopieën is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden een afgeleid werk te kopiëren, wijzigen of creëren, het ontwerp of de samenstelling van de broncode om te keren of op enigerlei andere wijze te trachten deze broncode te achterhalen (met uitzondering van de in de wet voorziene gevallen), alsook alle overige rechten in verband met de software te verkopen, toewijzen, sublicentiëren of overdragen. Het is eveneens verboden de software te wijzigen of hiervan gewijzigde versies te gebruiken, in het bijzonder (en zonder dat deze opsomming beperkend is) om een niet-toegestane toegang te verkrijgen tot de dienst of om toegang te verkrijgen tot de Website via een ander medium dan de interface die Hilde Devolder Chocolatier hiertoe ter beschikking stelt van de internetgebruiker.

Artikel 6 : TOEPASSELIJK RECHT – JURISDICTIE
Deze Website en zijn toegangs- en gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Eventuele klachten moeten op voorhand geregistreerd worden door onze klantendienst op het e-mailadres info@hildedevolderchocolatier.be. De Klant dient zich in eerste instantie tot Hilde Devolder Chocolatier te wenden om een minnelijke oplossing voor het geschil te verkrijgen. Indien het geschil blijft bestaan, zal het beslecht worden overeenkomstig de Belgische wetgeving door de rechtbanken van het arrondissement Gent die, in principe en behoudens een andersluidende wettelijke bepaling, hiervoor als enige bevoegd zijn.

Laatste versie : 29-04-2018

IV Bescherming van de persoonsgegevens

Hilde Devolder Chocolatier neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers zeer ernstig. Het doel van deze “Bescherming van de persoonsgegevens” is u te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe wij deze zullen gebruiken, en hoe u deze kan wijzigen of verwijderen.
Hilde Devolder Chocolatier behoudt zich het recht om de “Bescherming van de persoonsgevens” te wijzigen. Indien u omwille van de aanpassingen uw persoonlijke informatie wenst te verwijderen, kan dit conform artikel 2.

Artikel 1 : VERZAMELDE INFORMATIE EN GEBRUIK
De persoonlijke gegevens die u ons bezorgt, worden verwerkt in een database beheerd door Hilde Devolder Chocolatier gevestigd te Sint-Michielsplein 10 N, 9000 Gent, en is geregistreerd in Gent onder het BTW nummer BE 0825.458.716. Hilde Devolder Chocolatier gebruikt uw gegevens om de overeenkomst te kunnen voeren en voor eigen marketingdoeleinden. Onder “Persoonlijke informatie” wordt verstaan : uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, enz. Deze informatie wordt verzameld wanneer u intekent op onze nieuwsbrief of andere infovelden invult, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of wanneer u een online bestelling plaatst. Hilde Devolder Chocolatier verwerkt tevens informatie met betrekking tot welke pagina’s worden bezocht op de website (“tracking”) om zo aan de noden en wensen van de Gebruiker te voldoen.

Artikel 2 : CORRIGEREN OF VERWIJDEREN VAN INFORMATIE
Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar info@hildedevolderchocolatier.be. Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat. Daarnaast kan u via voormeld e-mailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden.

Artikel 3 : BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Hilde Devolder Chocolatier stelt alles in het werk om de gebruikersgegevens te beschermen. Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via SEOshopPayments, een goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. Overige persoonlijke informatie zal naar de databank van Hilde Devolder Chocolatier worden overgebracht via SSL (Secure Sockets Layer) bescherming.

Artikel 4 : COOKIES PLAATSEN EN IT INFORMATIE OPSLAAN
De website maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een klein blokje gegevens die onze server op uw PC plaatst met als doel de bestellingsprocedure te vergemakkelijken. Voor meer informatie met betrekking tot “cookies” kunnen we u doorverwijzen naar :www.allaboutcookies.org. Wordt u doorgestuurd naar ons via een partner (affiliate), dan plaatsen wij een cookie teneinde een nauwkeurige tracking toe te laten. Onze website herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadressen.
Bijkomend zullen wij het IP adres van uw internet provider opslaan in onze web logs, samen met het browser type, het operating system en de bezochte pagina’s op de website.

Artikel 5 : KINDEREN
Kinderen (jonger dan 13 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Jongeren (tussen 13 jaar dan 18 jaar) mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, of bestellingen plaatsen en kunnen dus enkel gebruik maken van de diensten van de website onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd.
Hilde Devolder Chocolatier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze website door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Artikel 6 : LINKS
Mogelijks zal u links vinden op de website naar andere websites. Zodra u evenwel de website verlaat is de “Bescherming van de persoonsgegevens” van Hilde Devolder Chocolatier niet meer van toepassing. Hilde Devolder Chocolatier is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website.

Artikel 7 : “BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS” AANVAARDEN
Deze “Bescherming van de persoonsgegevens” voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of u deze website wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Hilde Devolder Chocolatier wenst te verzenden. Door op de website te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de “Bescherming van de persoonsgegevens”. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze “Bescherming van de persoonsgegevens” wordt omschreven.

Artikel 8 : VRAGEN
Voor vragen kan u steeds terecht bij Hilde Devolder Chocolatier op volgend e-mailadres : info@hildedevolderchocolatier.be

Laatste versie : 29-04-2018

V Verzenden en retourneren

Artikel 1 : VERZENDTARIEVEN
De webshop van Hilde Devolder Chocolatier levert in een aantal landen. Klik hier voor een overzicht van de verzendkosten per land. Bestellingen geplaatst op donderdag na 12u worden op maandag klaargemaakt.
De normale leveringstijd in België bedraagt 1 à 2 werkdagen. Voor alle overige bestemmingen in Europa bedraagt dit 3 à  4 werkdagen. De levertijden zijn uitgedrukt in werkdagen. Er is geen levering mogelijk tijdens het weekend en op feestdagen. Wanneer het pakket is verzonden ontvangt u automatisch een e-mail met de trackingcode om uw pakje te volgen. De leveringen gebeuren tussen 8u en 17u, een speficiek leveringsuur kan u niet kiezen. Aarzel niet om ons te contacteren via info@hildedevolderchocolatier.be indien u vragen hebt.

Artikel 2 : HERROEPING
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Hilde Devolder Chocolatier, Burgstraat 43, 9000 Gent, België) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (info@hildedevolderchocolatier) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kan hier het modelformulier voor herroeping raadplegen/downloaden.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 3 : GEVOLGEN VAN DE HERROEPING.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Het herroepingsrecht geldt niet voor :

 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn ;
 • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben ;
 • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Laatste versie : 29-04-2018

VI Klantendienst

Hebt u vragen? Stuur gerust een email naar info@hildedevolderchocolatier.be. Wij behandelen uw vraag zo spoedig mogelijk.

Vragen per telefoon kunnen enkel beantwoord worden via het telefoonnummer 00 32 (0) 9 269 02 00 of 00 32 (0) 495 65 52 81 van woensdag tot zaterdag van 10u tot 18u.

Laatste versie : 29-04-2018